Насловна О нама Download Везе Контакт

 

Система Сибирски Козак - тренинг камп!

31.07.2012.

Семинар воде:
Андреј Каримов - мајстор
Денис Рјаузов - инструктор
Миодраг Бајић - инструктор


Могућности дружења, тренирања и учења са предавачима су:

Са мајстором Андрејем Каримовим 42 сата наставних активности у трајању од 7 дана + дружење ван наставних активности током истог периода.

Са инструктором Денисом Рјаузовим 24 часа наставних активности у трајању од 4 дана + дружење ван наставних активности током истог периода.

Са Миодрагом Бајићем ћете се дружити током читавог периода јер је он домаћин и организатор кампа.

Семинар ће се одржавати у националном парку Фрушка Гора у близини Новог Сада у прелепом амбијенту природе, чистог горског ваздуха, у спортском центру за одмор и рекреацију...

Овај тренинг камп није намењен само одраслима, већ и деци свих узраста. Деца су добродошла да дођу са или без родитеља. Препоручујемо долазак целим породицама јер је овај центар и намењен за одмор.

Програм рада ће се састојати у два дневна тренинга: преподневни и поподневни од по минимум 3 сата. Поред редовног тренинга за одрасле, биће такође и тренинзи за децу у који ће одрасли бити укључени активно.

Поред борилачке вештине, у програм ће бити уврштене и технике правлиног дисања (у борби и у свакодневном животу).
Методе уклањања и ублажавања психичких сметњи.
Методе уклањања и ублажавања психолошких проблема.
Ове теме ће се обрађивати не само са одраслима већ и са децом.

Методе рада са децом ће такође бити попуњен са игром, борбом, музиком, ритмом, скакањем и слично, као и садејством деце са разним генерацијама, тј. са стварима које помажу правилном развијању детета и његовој социјализацији и укључивање у друштво...

У ваннаставним активностима обрађиваће се како Србска, тако и Руска Козачка традиција и култура народа у виду певања, плесања, играња, музике итд...

ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОБРАЂИВАТИ НА СЕМИНАРУ:

Мајстор Андреј Каримов:

1.Борба у ограниченом простору
2.Борба у ходнику и на степеништу (уколико буде могућности)
3.Борба против групе нападача
4.Групна борба
5.Ударци
6.Како правилно ударати
7.Ударац против ударца
8.Издржавање ударца

Инструктор Денис Рјаузов:

Система борбене акробатике на земљи:
1.изучавање основних форми безбедног падања
2.комплексни елементи борбене акробатике ниско на земљи (лежећи)
3.противдејство на нападаче из позиције ниско на земљи (лежећи)

Борба ножом:
1.учење сектора заштите и напада
2.увежбавање хватова ножа
3.напад у блиском боју
4.изучавање линијске и кружне борбе ножем
5.психолошка припрема (тренинг са правим ножом)
6.метода поставке борбе ножом
7.развијајуће вежбе ножом
8.базна премештања са оружјем
9.противдејство на групу нападача са коришћењем ножа
10.борба ножевима

Методе тренинга у шуми - природи
1.тренинг са коришћењем природних справа за вежбање
2.психофизичка припрема и развијање интуиције
3.специјално увежбавање борбених елемената са коришћењем шуме - природе.

Потребна опрема за тренинг семинар:
1.гардероба за тренинг (униформа и сл..)
2.школски нож ( свако ко има свој нож нека понесе)
3.прави нож
4.заштитне рукавице (без пристију и сл)
5.штитници за колена (опционо - ко има нека понесе)

Од броја пријављених учесника, зависиће и присуство једног од двојице водећих инструктора.
За све даље информације пишите на miodrag_bajic@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------

английский

SYSTEMA SIBERIAN COSSACK seminar/training camp

Seminar/training camp is to be held from 06-12 August 2012

ANDREY KARIMOV – master
DENIS RYAUZOV – instructor
MIODRAG BAJIC – instructor


with Master Andrey Karimov 42 working hours in 7days + off-course activities during the seminar
with instructor Denis Ryauzov 24 working hours in 4days + off-course activities during the seminar
with instructor Miodrag Bajic throughout the seminar since it’s the organiser

Training camp will be held in National Park of Fruska Gora near the city of Novi Sad surrounded by nature, fresh air, within the centre for leisure and recreation.

This training camp is not only for adults but also for children of all ages. They are welcome with or without their parents though we recommend a family visit since the centre is designed for relax too.

The programme of the activities foresees two trainings a day, morning and afternoon, minimum 3 hours each. Trainings for the children will be open to adults active participation.

Besides marshal arts, programme also includes techniques of respiration (during the fight as well as in everyday life)
System of elimination and soothing of psychic disturbance.
System of elimination and soothing of psychological problems.
These principles are applicable to both categories, adults and children.

Training method with children will be enriched by play, fight, music, rhythm, hopping etc. as well as their confront with generations to help their correct development and their sociability…
During the off-course activities there will be an insight in tradition and culture of Serbian as well as Russian Cossack people through singing, dancing, playing, music etc…

SEMINAR THEMES

Master Andrey Karimov:

1. restricted spaces combat
2. corridor and stairs combat (if possible)
3. combat against assault group
4. group combat
5. kicks - punches
6. how to punch correctly
7. punch against punch
8. hang in punching

Instructor Denis Ryauzov:

1. System of acrobatic land combat

Basic forms of safe fall
Composite elements of acrobatic low ground combat (lying)
Counter-attack from low ground position (lying)

2. Knife combat

Protection and attack
Knife grip drill
Close combat attack
Linear and rotatory knife combat movements
Psychological preparation (real knife use)
Knife combat methods and drills
Developing knife combat work-out
Basic transfer under weapons
Counter-attack with knife
Knife combat

3. Open spaces training methods (forest, nature)

Natural work-out devices training
Psycho-physical preparation and intuition development drill
Special training – combat elements work-out (forest/nature elements use)

Training equipment:

clothes (uniforms etc.)
prep knife (who has it)
real knife
protection gloves
knee protection

All info or inquiries write to: miodrag_bajic@yahoo.com

 

Итальянский
SYSTEMA SIBERIAN COSSACK seminario/training camp

ANDREJ KARIMOV – maestro
DENIS RJAUZOV – istruttore
MIODRAG BAJIC – istruttore


Con il Maestro Andrei Karimov 42 ore di insegnamento in 7gg + attivita fuori corso durante la durata del seminario
Con l’ Istruttore Denis Rjauzov 24 ore di insegnamento in 4gg + attivita fuori corso durante la durata del seminario
Con l’ Istruttore Miodrag Bajic tutto il periodo in quanto organizzatore del camp

Il Seminario si terra nel parco nazionale di Fruska Gora vicino alla citta di Novi Sad, immerso nella natura, dentro il centro sportivo…

Questo training camp non e solo per gli adulti, ma anche per i bambini di tutte le eta. I bambini sono benvenuti anche senza la presenza dei genitori, anche se noi raccomandiamo il camp per tutta la famiglia considerando che il centro e adatto anche per rigenerarsi in un ambiente naturale.

Il programma delle attivita prevede due allenamenti giornalieri, mattutino e pomeridiano, della durata di minimo 3 ore ciascuno. Gli allenamenti per i bambini sono aperti alla partecipazione attiva degli adulti.

Abbinate alle pratiche marziali nel programma sono inserite anche tecniche di respirazione da utilizzare nel combattimento come nella vita quotidiana.
Metodi di eliminazione o attenuazione degli impedimenti psichici.
Metodi di eliminazione o attenuazione dei problemi psicologici.
Le tematiche saranno applicate sia nel lavoro con gli adulti sia nel lavoro con i bambini.

Il metodo di lavoro con i bambini prevede gioco, combattimento, musica, ritmo, saltellamento etc., insieme al confronto fra le varie generazioni per aiutare lo sviluppo del bambino, la sua socializzazione e l’ inserimento nella societa.
Al di fuori delle materie d’insegnamento saranno elaborate le tradizioni e la cultura Serba e Russa nei canti, nelle danze, nella musica etc…

TEMATICHE DEL SEMINARIO

Maestro Andrei Karimov:
1. combattimento in spazi ristretti
2. combattimento in spazi chiusi (corridoi, scale etc.) se le strutture lo permettono
3. combattimento contro gruppi di aggressori
4. combatimento di gruppo
5. colpi
6. corretta applicazzione dei colpi
7. colpo contro colpo
8. assorbimento del colpo

Istruttore Denis Rjauzov:
1. Systema del combattimento acrobatico sulla terra
Le forme basilari della caduta sicura
Elementi complessi del combattimento acrobatico sulla terra (sdraiati)
Contrattacco su aggressione dalla posizione sdraiata
2. Combattimento con coltello
protezione e attacco
addestramento alla presa del coltello
attacco nel contatto ravvicinato
movimento lineare e rotatorio nel combattimento col coltello
preparazione psicologica (allenamento con coltello vero)
metodo di applicazione nel combattimento con coltello
esercitazioni con coltello (a progredire)
trasferimento basilare con le armi
contrattacco a gruppo di aggressori con utilizzo del coltello
combattimento con coltello
3. Metodo di allenamento nel bosco e in ambienti naturali
Allenamento con utilizzo di supporti naturali
La preparazione psico-fisica e lo sviluppo dell’ intuizione
Allenamento speciale con l’applicazione degli elementi di combattimento e l’ utilizzo della foresta/natura

Equipaggiamento per il seminario:

vestiario per gli allenamenti (uniformi, tute etc.)
coltello da esercizio (chi lo ha)
coltello vero
guanti di protezione (senza le dita)
protezioni delle ginocchia

per tutte le informazioni inviare le richieste a: miodrag_bajic@yahoo.com

NOTA BENE
Il numero degli istruttori puo variare in base a quello dei partecipanti

 

Русский

Система Сибирски Козак - Србија
Система Сибирский Козак семинар тренинг лагерь!

Ведущие семинара:
Андрей Каримов – мастер
Денис Ряузов – инструктор
Миодраг Баич – инструктор


Возможность общения, тренировок и обучения с преподавателями:

С мастером Андреем Каримовым - 42 часа учебной активности в течение 7-ми дней тренировок + общение внеучебных часов.

С инструктором Денисом Ряузовым - 24 часа учебной активности в течение 4-ёх дней + общение внеучебных часов.

Миодраг Баич – инструктор и организатор семинара, по всем вопросам обращаться к нему.

Семинар будет проводиться в национальном парке “Фрушка Гора” вблизи города Нови Сад в окружении великолепной природы и чистого горного воздуха в спортивном рекреативном центре.

Этот тренинг – лагерь не предназначен только для взрослых, но и для детей всех возрастов.
Дети могут участвовать сами или приезжать с родителями. Рекомендуем приехать целой семьёй! Так как этот центр предназначен для тренировок и отдыха людей всех возрастов!

Тренировки будут проходить 2 раза в день: утром и после обеда, длительность тренеровки как минимум 3 часа.
Наряду с тренеровками для взрослых, проводятся и тренеровки для детей, в которые будут активно включены взрослые.

Занятия с детьми будут наполнены различными играми, борьбой, музыкой, ритмом,
прыжками, а также взаимодействием детей со старшими, то есть вещами, помогающими правильному развитию детей и их социализации.

Вместе с изучением боевого искусства в программу будут включены:
Техника правильного дыхания (её можно применять как в борьбе, так и в ежедневной жизни);
Методика снятия и коррекции психических зажимов.
Методика снятия и коррекции психологических проблем.

Эти темы будут обработаны и со взрослыми и с детьми.

В свободное время будем заниматься Сербской и Русской козачьей традицией в виде музыки, песен, плясок, игр и.т.д.

ТЕМЫ СЕМИНАРА:

Мастер Андрей Каримов:

1.Борьба в ограниченном пространстве
2.Борьба в коридоре и на лестницах (если будет возможность)
3.Борьба против группы нападающих
4.Групповая борьба
5.Удары
6.Как правильно ударять
7.Удар против удара
8.Держание удара

Инструктор Денис Ряузов:

Раздел 1. Система боевой акробатики
1.изучение основных форм безопасных падений
2. комплексы элементов боевой акробатике в нижнем уровне
3.противодействие нападающим в нижнем уровне

Раздел 2. «Ножевой бой»
1.изучение секторов защиты и атаки.
2.наработка хватов ножа
3. атака в ближнем бою
4. изучение линейного и кругового ножевого боя
5.психологическая подготовка( тренировки с боевым оружием)
6.методика постановки ножевого боя
7.развивающие упражнения с ножом
8. базовые перемещения с оружием
9.противодействие группе нападающих с использованием ножа

Раздел 3. «Методика тренировок в лесу»
1.тренировка с использованием естественных тренажеров
2.психофизическая подготовка и развитие интуиции
3.специальная наработка боевых элементов с использованием леса

2. Необходимые пренодлежности:
тренировочная форма
- перчатки безпалые
- нож учебный
- нож боевой
- наколенники

От количества участников будет зависеть присутствие одного из двух ведущих инструкторов.
За дальнейшей информацией обращайтесь на miodrag_bajic@yahoo.com