Download

 

https://aleksandarmetanoja.wordpress.com/kako-na-pravni-nacin-izbeci-obaveznu-vakcinaciju/?fbclid=IwAR3xWa6RbA7W2ixXThAzJvUTeNCOHOnQx7dcoJQalC9ytAVJBQVf7-76IlM

 

KAKO NA PRAVNI NACIN IZBECI OBAVEZNUVAKCINACIJU

 

Na osnovuZakona o pravima pacijenataSluzbeni glasnik RS BROJ 45/13 koristimo nase zakonsko pravo u cilju pravovremene informisanosti pre vakcinacije. Obzirom daNE ODBIJAMOvakcinaciju naseg deteta vec zelimo da se uverimo da je vakcinacija u njegovom najboljem interesu pozivamo se na:

Clan 7 stav 1

Pacijent ima pravo na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, zdravstvenoj sluzbi i nacinu kako je koristi, kao i na sve informacije koje su na osnovu naucnih istrazivanja i tehnoloskih inovacija dostupne.

Clan 10 stav 1

Pacijent ima pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zastite, u skladu sa savremenim dostignucima zdravstvene struke i nauke, s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda lecenja i smanjenja rizika za nastanak nezeljenih posledica po zdravlje pacijenta, na najmanju mogucu meru.

Clan 11 stav 1

Pacijent ima pravo da od nadleznog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obavestenje koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predlozenu medicinsku meru.

Clan 16

Pacijenta ne obavezuje pristanak kome nije prethodilo potrebno obavestenje u skladu sa clanom 11 ovog zakona anadlezni zdravstveni radnik koji preduzima medicinsku meru , u tom slucaju snosi rizik za stetne posledice.

Shodno navedenim clanovima

ZAHTEVAM

Da nam u pisanoj formi dostavite sledece odgovore kako bi na osnovu njih blagovremeno odlucili o pristanku ili ne pristanku na preventivnu medicinsku meru (imunizaciju) u cilju dobrobiti deteta koje zelite vakcinisati.

 1. Kojim vakcinama bi nase dete bilo vakcinisano? Molim Vas navedite nazive, proizvodace, datum odobrenja od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva.
 2. Navedite sastav vakcina (na osnovu overene izjave proizvodaca kojom pred zakonom garantuje da se u vakcinama nalazi samo ono sto je navedeno u uputstvu vakcina) kontraindikacije i sva nezeljena dejstva navedenih vakcina. Molim da mi dostavite uputstvo iz vakcina.
 3. Da li u sastavu vakcine postoje materije koje su zakonom kategorisane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, bilo koje kategorije? Ako postoje navedite koje.
 4. Da li je tacno da se u vakcini nalaze aluminijum, formaldehid, ziva, antibiotici ili genetski izmenjeni materijali? Da li je potpuno bezbedno za nase dete?
 5. 5. Koliko dugo traje vakcinalni imunitet koje pruzaju navedene vakcine i da li pruzaju zastitu od istih virusa tzv. divljih sojeva? Molim argumentujte referencama.
 6. Da li su navedene vakcine, kao i konkretne serije vakcina kojima biste vakcinisali nase dete, prosle kontrolu od strane referentne domace ustanove koja je zaduzena za kvalitet vakcina? I koja ustanova RS garantuje kvalitet vakcina?
 7. Da li proizvodac garantuje da je vakcina kojom zelite vakcinisati nase dete apsolutno sigurna za upotrebu?
 8. Da li proizvodac garantuje da ce vakcina zastiti nase dete od bolesti protiv kojih je, ukoliko dete dode u dodir sa navedenim virusima iz spoljne sredine, te da ce zastita biti dugorocna? Ako je odgovor ne, ko je odgovoran u slucaju da se nase dete vakcinise a ipak oboli od bolesti protiv kojih je vakcinisano?
 9. Koje reakcije na vakcinisanje vaze za uobicajene? Da li su uobicajene negativne reakcije, pozeljne reakcije? Ako jesu, zazto ih je proizvodac u uputstvu svrstao u nezeljene efekte? Da li postoje unapred nepredvidivi stetni efekti koji se ne pokazuju odmah ili postoji rizik kasnije pojave stetnih dejstava?
 10. Da li u Vasoj praksi imate negativnih iskustava sa nedavno vakcinisanom decom? Molim opisite neki primer?
 11. Vakcine simuliraju imuni sistem coveka ili ipak nije tako? Da li moze da se desi da pored kratkorocne simulacije dode i do dugorocne preterane simulacije (tkzv. ASIA sindrom)? Koje posledice ovo moze da ima na nase dete?
 12. Iz kojih razloga imuno-oslabljena deca ne smeju biti vakcinisana? Da li vakcina moze da ima negativno dejstvo na imuni sistem deteta?
 13. Da li vakcinisana deca imaju poboljsan imuni sistem i da li su manje bolesna (rede obolevaju) od dece koja nisu vakcinisana? Navedite istrazivanja koja to potvrduju?
 14. Da li su vakcinisana deca samo na osnovu svoje vakcine zdravija od dece koja nisu vakcinisana?
 15. Da li postoje alternative i dopunske mere za vakcinisanje kojima se sprecava, umanjuje ili ublazava pojava zaraznih bolesti? Ako je odgovor da navesti koje su to mere?
 16. Tzv. zive vakcine (npr. MMR) kako objasnjava literatura izaziva laksu varijantu bolesti protiv koje se vakcinise. Desava li se ikada u praksi da dete oboli istovremeno od tri bolesti (zauske, rubeola, boginje)?
 17. Cesto se tvrdi da vakcinacija nosi vise koristi nego stete i ta tvrdnja se zasniva tzv. analizom koristi i rizika. Da li znate za tu analizu? Da li ste Vi imali prilike da je procitate? Mogu li dobiti primerak?
 18. 18. Iznenadna smrt deteta (SIDS) u mnogim slucajevima po literaturi dolazi neposredno nakon vakcinacije. Moze li se iskljuciti povezanost SIDS-a i vakcinacije? Ako je odgovor da, molim dokaz?
 19. Mogu li sveze vakcinisana deca odredeno vreme biti nosioci bolesti protiv kojih su vakcinisani? Ako je odgovor da, koliko dugo? Pod kojim uslovima? Znaci li to da vakcinisana deca mogu zaraziti nevakcinisanu? Postoje li o tome naucne studije?
 20. Da li je unosenje zive, aluminijuma, virusa uzgojenih na tkivu fetusa, potencijalnih alergena u jedan zdrav organizam nanosenje telesnih povreda?
 21. Poznato je da vakcine sadrze adjuvanse poput aluminijumovih soli za koje se zna da izazivaju alergije i poremecaje centralnog nervnog sistema, objasnite sta takvi sastojci traze u organizmu vakcinisanog deteta?
 22. Koje su to genetske predispozicije zbog kojih se pojedine grupe ne trebaju vakcinisati jer mogu dobiti neku autoimunu bolest? Mozete li mi pisanim putem potvrditi da moje dete ne spada u tu grupu?
 23. Da li je istina da u Evropi Polio-OPV vakcina u ekstremnim slucajevima prouzrokuje dugotrajnu paralizu u smislu postvakcinalni Poliomyelitis? Da li je to kod sadasnje vakcinacije iskljucivo? Da li postoje sprovedene siguronosne studije?
 24. Kod sumnje na posledicu vakcine koju lekari poricu molim obrazlozenje zasto opisani simptomi ne mogu da budu od vakcine? Na koji nacin i kroz koje analize se utvrduje?
 25. Navedite mi pun naziv institucije ili pojedinca koji pred zakonom odgovaraju za nezeljena dejstva nakon vakcinacije?
 26. Navedite mi pun naziv institucije ili pojedinca koji pred zakonom garantuje za visoki standard kvaliteta navedenih vakcina, kao i dugorocnu ucinkovitost i sigurnost predmetnih vakcina?
 27. Da li i na osnovu cega odredujete i odlucujete o odnosu koristi i rizika vakcinacije za pojedinca?
 28. Da li je lekar zakonom obavezan podneti Zahtev StrucnomTimu za kontraindikacije za utvrdivanje trajne ili privremene kontraindikacije nakon reakcije na vakcinu (na neku od vec primljenih doza) koja je u kartonu deteta? Ako je odgovor da, koje su konsenkvence za krsenje ove obaveze?
 29. Da li ce dete biti detaljno pregledano pre vakcinacije? Da li lekar svojim potpisom garantuje da je odstranio svaku potencijalnu zdravstvenu prepreku koja bi dovela do reakcije ili nezeljenog dejstva na vakcinu? Molim navedite koje se sve zdravstvene analize i pregledi obavljaju pre vakcinacije?
 30. Da li je nase dete preosetljivo na neke od sastojaka vakcine? I da li ce nase dete imati nezeljenu reakciju na vakcinu koja nije navedena u uputstvu proizvodaca?
 31. Kako znate da vakcina nece izazvati narusavanje zdravlja naseg deteta u buducnosti?
 32. Da li Vi licno mozete garantovati da dete nece imati nezeljenu reakciju na vakcinu? Ako Vi ne mozete garantovati navedite ko moze?

KAZNENE ODREDBE ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

Clan 22

Duznost cuvanja podataka iz clana 21 stav 1 ovog zakona, nadlezni zdravstveni radnici odnosno zdravstveni saradnici kao i druga lica zaposlena kod poslodavca iz clana 21 stav 2 ovog zakona mogu biti oslobodeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na osnovu odluke suda.

Clan 44

Novcanom kaznom od 300.000 do 1.000 000 dinara kaznice se za prekrsaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost ako : 6) prekrsi obavezu cuvanja narocito osetljivih podataka o licnosti pacijenta, odnosno raspolaze ili rukuje podacima iz medicinske dokumentacije pacijenta suprotno odredbama cl. 21 i 22.

Clan 46

Novcanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kaznice se za prekrsaj zdravstveni radnik ako:1)pacijentu uskrati pravo na informacije (clan 7 stav 1)2)pacijentu, odnosno zakonskom zastupniku ne da obavestenje koje je potrebno kako bi pacijent, odnosno zakonski zastupnik doneo odluku o pristanku ili ne pristanku na predlozenu medicinsku meru, odnosno u medicinsku dokumentaciju ne unese podatak o datom obavestenju ili ako pacijentu odnosno zakonskom zastupniku onemoguci uvid u troskove lecenja (clan 11).

Obzirom dane odbijamovakcinaciju naseg deteta, vec zelimo da se uverimo da je vakcinacija u njegovom najboljem interesu te zelimo da otklonimo sve potencijalne rizike, nezeljene efekte svedemo na najmanju mogucu meru, te postujuci uputstva proizvodaca i na osnovu PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NACINU ZASTITE LEKOVIMA (Sl. glasnik RS,br.11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013, 65/2014 i 32/2015).

Clan 8

Opste kontraindikacije za aktivnu imunizaciju jesu :

1) akutne bolesti

2) febrilna stanja

3) anafilaksija na komponente vakcine

4) teze nezeljene reakcije na prethodnu dozu vakcine

Shodno navedenom clanu takode:

ZAHTEVAM

Utvrdivanje preosetljivosti na sve komponente vakcine/a koje se koriste u procesu proizvodnje, kao i utvrdivanje da li dete ima neko zdravstveno stanje koje uputstvom navodi proizvodac u deluvakcinu ne smete koristitikao i u deluposebno voditi racuna.

Ukoliko lekar iz bilo kog razloga ne ispostuje date obaveze pre vakcinacije koje propisuju zakon i proizvodac i ne otkloni rizike koji potencijalno mogu narusiti zdravlje naseg deteta nakon vakcinacije jer je poznavanjem mogucih nezeljenih reakcija svesno izlozio riziku narusavanje zdravlja ili ostecenje nekog od organa i nije preduzeo mere da do njih ne dode i bicemo prinudeni da u zavisnosti od tezine eventualne posledice na zdravlje podnesemo krivicnu prijavu zbog krivicnih dela iz clana 251 i 252KRIVICNOG ZAKONIKA(Krivicna dela protiv zivota i tela) ( Sl. glasnik RS,br.85/2005, 88/2005, ispr, 107/2005 ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Ovaj zahtev sacinjen je u tri primerka (za roditelja/zakonskog staratelja , lekara i zdravstvenu ustanovu , zavedeno na pisarnici zdravstvene ustanove).

Roditelj / Zakonski staratelj :