Насловна О нама Download Везе Контакт

Статут Покрета 1389

 

У складу са одредбама чл. 6. и 10. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације која се оснивају за територију СФРЈ (Службени лист СФРЈ, бр. 42/90). Оснивачка скупштина Удружења грађана ”1389”, на седници одржаној 10. Х 2004. у Београду усвојила је Статут:

Члан 1.

”Покрет 1389” (у даљем тексту Удружење) основано је као нестраначко, навладино и непрофитно удружење грађана чији је циљ очување традиције и афирмација културе, историјских, духовних и других вредности српског народа.

Члан 2.
Ради остваривања својих циљева Удружење ће обављати следеће делатности:

 1. издавање књига, брошура, музичких и других публикација;
 2. издавање часописа и сличних периодичних издања;
 3. издавање звучних и видео записа;
 4. презентација звучних и видео записа;
 5. конфигурација сопственог сајта;
 6. истраживање у оквиру циљева удружења;
 7. презентазија циљева удружења;

Наведене делатности накнадно се региструју код надлежног органа.

 1. организовање научних и стручних радника за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена циљева Удружења из члана 1;
 2. самостално организовање или у заједници са другим организацијама: стручне скупове, саветовања, семинаре, трибине и друге облике информисања;
 3. сарадња са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству.

У обављању ових делатности Удружење има сва овлашћења (потпуна одговорност).

Члан 3.
Назив Удружења је: ''Покрет 1389''.
Скраћени назив удружења је: "1389".
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Србије и Црне Горе.

Члан 4.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Друштво може имати и почасне чланове, о чему одлуку доноси Управни одбор.

Члан 5.
Чланство у Удружењу престаје иступањем, искључењем или смрћу.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Из Удружења се може искључити члан који свесно и у дужем периоду крши Статут или делује супротно циљевима Удружења.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.

Члан 6.
Права чланова Удружења су:

 1. да учествује у раду Удружења, његових органа и секција;
 2. да бирају и буду бирани у органе Удружења;
 3. да буду информисани о активностима Удружења;
 4. да покрећу иницијативе за рад Удружења, његових органа и секција, као и да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа Удружења и да о заузетим ставовима органа Удружења буду обавештени;
 5. да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења.

Члан 7.
Чланови Удружења су дужни:

 1. да се залажу за остваривање циљева Удружења;
 2. да учествују, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 3. да обављају друге послове које му повери Управни одбор;.
 4. да поштују Статут и уважавају остале чланове;
 5. да плаћају чланарину.

 

Члан 8.
Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Стручни савет.

Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу једне трећине чланства.
Скупштина:

 1. усваја Статут као и измене и допуне Статута;
 2. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 3. доноси план и програм рада;
 4. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 5. бира и разрешава чланове Управног одбора.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.
Управни одбор је највиши орган Удружења између две седнице Скупштине Удружења и има 21 дo 31 члана.
Управни одбор спроводи програмску оријентацију, планове и програм рада и друго што је утврдила Скупштина Удружења и одговоран је за њихово доследно спровођење.
Управни одбор:

 1. утврђује предлог програмске оријентације и план рада и доставља их Скупштини на усвајање;
 2. утврђује предлог, измене и допуне Статута као и друге опште акте које доноси Скупштина;
 3. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења;
 4. доноси финансијски план и усваја завршни рачун Удружења;
 5. овлашћује члана Управног одбора да потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења;
 6. управља имовином Удружења;
 7. одлучује о жалбама и приговорима на рад других органа Удружења о којима не одлучује Скупштина;
 8. бира чланове својих одбора, комисија и других радних тела, изузев Стручног савета;
 9. доноси општа акта и одлуке о раду и образовању окружних, општинских, месних одбора и секција Удружења, као и Извршног одбора;
 10. доноси пословник о свом раду; пословником о раду Управног одбора утврђује се начин рада, сазивање седница и доношење одлука;
 11. доноси и друге одлуке предвиђене овим статутом, као и акта за која га овласти Скупштина;
 12. пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова с тим да су сви чланови Управног одбора равноправни у одлучивању;
 13. одлучује о висини чланарине;
 14. бира из својих редова председника, потпредседника и секретара;
 15. председник Управног одбора представља и заступа удружење.

 

Члан 11.
Извршни одбор је оперативно тело Управног одбора.
Извршни одбор:

 1. спроводи одлуке и закључке Управног одбора, као и одлуке Скупштине које му се дају у надлежност;
 2. бира и разрешава председника, потпредседника и секретара Извршног одбора;
 3. стара се о извршавању одлука и других органа и тела Удружења;
 4. припрема предлоге докумената, општих аката, као и аката програмске, финансијске и организационе природе;
 5. координира, усмерава и прати рад секција Удружења као и окружних, општинских и месних одбора Удружења;
 6. спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње Удружења;
 7. доноси конкретне одлуке о располагању средствима Удружења, на основу финансијског плана Удружења;
 8. иницира нове акције и форме рада Удружења;
 9. припрема седнице Управног одбора и Скупштине Удружења;
 10. стара се о информисању чланова Удружења и шире јавности, као и пропаганди Удружења;
 11. стара се о уредном вођењу финансијског пословања, евиденције чланства и административно-техничког пословања Удружења;
 12. подноси Управном одбору извештај о свом раду;
 13. обавља и друге послове које му повере органи Удружења.

Рад извршног одбора и задужења његових чланова, председника, потпредседника, секретара и благајника регулише се пословником о његовом раду.
Секретар Извршног одбора непосредно извршава одлуке Извршног одбора и води текуће послове Удружења у стручно-административној области, информисању, пропаганди и обављању делатности Удружења и руководи радом запослених у Удружењу.
Чланови Извршног одбора бирају се из редова чланова Управног одбора Удружења.
Седнице Извршног одбора одржавају се према потреби, а сазива их председник или потпредседник Извршног одбора.
Седницу Извршног одбора може на своју иницијативу сазвати Управни одбор, у ком случају седницом Извршног одбора председава представник Управног одбора.

Члан 12.
Надзорни одбор се бира на Скупштини и броји 3 члана.
Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање Удружења и врши надзор над законитом применом одредаба овог Статута и других општих аката Удружења.
Уколико у свом раду дође до сазнања о незаконитом и нецелисходном пословању органа Удружења, Надзорни одбор о томе обавештава Управни одбор и подлеже предузимању одговарајућих мера.
Надзорни одбор има председника и два члана, које бира Скупштина Удружења.
Пуноважне одлуке Надзорни одбор доноси ако седници присуствује више од половине његових чланова, већином гласова од укупног броја.

Члан 13.
Стручни савет је посебно тело у оквиру Удружења које доноси предлог Програма Удружења и подноси га Скупштини на усвајање.
Стручни савет чине одбори структуирани по друштвеним областима. Одбори Стручног савета су самостални и у домену својих истраживачких и програмских делатности независни у односу на друге органе Удружења.
Одбори Стручног савета могу да у домену свог рада образују пододборе.

Члан 14.
Мандат чланова Управног одбора, Извршног одбора, Надзорног одбора и других органа и облика организовања и њихових функционера траје 4 године, са могућношћу поновног узастопног избора.

Члан 15.
Рад Удружења је јаван.
Информисање о раду Удружења оствариваће се преко информативне делатности Удружења, као и путем јавних средстава информисања - дневне и недељне штампе, телевизије и радија на седницама Удружења и његових органа, преко билтена Удружења, путем саопштења, апела и слично.
Информисање о раду Удружења, контакти и информације за средства информисања у надлежности су Управног одбора и руководства Извршног одбора или другог овлашћеног лица.

 

Члан 16.
Удружење стиче средства за рад из следећих извора:

 1. од чланарине својих чланова;
 2. од дотације државних органа, предузећа, установа, грађана, других институција;
 3. од продаје дела остварених издавачком делатношћу, маркетингом, спонзорством и друго;
 4. од прихода остварених приредбама, концертима, представама, акцијама и књижевним вечерима;
 5. од прихода легата и поклоњених непокретности и права дародаваца;
 6. из других извора, одређених законом.

Удружење изворе средстава и финансијско пословање чини доступним јавности подношењем извештаја о финансијском пословању органима и другим надлежним органима.
Средства Удружења воде се у књиговодству Удружења, а новчана средства налазе се на рачуну Удружења код пословне банке у месту где је седиште Удружења или другом месту предвиђеном за те послове.
Средства Удружења могу се користити само за намене утврђене финансијским планом и према одлуци Извршног одбора Друштва.

Члан 17.
Ради остварења својих својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са државним органима, другим стручним, научним, образовним, привредним и сличним удружењима и институцијама у земљи и иностранству.
Удружење са њима може закључити уговоре о сарадњи, о чему одлуку доноси Управни одбор.
Удружење се може удруживати у савезе са другим организацијама и удружењима ради заједничког остваривања циљева и задатака као и у међународне организације. Одлуку о томе доноси Скупштина.
Удружење може сарађивати са сродним међународним организацијама и удружењима, одлуком Скупштине Удружења, у складу са програмском оријентацијом Удружења.

 

Члан 18.
Удружење престаје са радом ако више није у могућности да испуњава циљеве предвиђене овим Статутом, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења двотрећинском већином гласова.
У случају престанка рада Удружења, сва његова имовина се преноси Српској православној цркви.

Члан 19.
Удружење има печат округлог облика на којем по ободу пише "Покрет 1389'', а у средини ''1389'' пише у оквиру два квадрата који се преклапају под углом од 45°.
Заставу и друга знамења утврђује Управни одбор Удружења.

Члан 20.
Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.